Vredesweek 2023, Bidden voor Vrede dag 9

Vredesweek 2023 Dag 9

1. Openingswoord

Beste bidders voor de vrede,
we zijn aangekomen op de laatste dag van dit gebed voor de vrede. Daarmee eindigt dan wel onze gezamenlijke negendaagse ‘digitale tocht’ van verlangen en hopen naar vrede, maar het licht van de vredeskaarsen dat aan het begin van de vredesweek in de kerk ontstoken is, brandt door in ons hart!

Dit schitterend licht wil ons aanvuren om ook in de dagen, weken en maanden die volgen, te bidden voor én te getuigen van vrede en gerechtigheid. Niet alleen voor gebieden ver weg, maar ook dichtbij, in onze eigen omgeving, in families en vriendenkringen – op plaatsen waar we elkaar verloren zijn. We bidden dat dit Licht ons mag verzoenen en opnieuw met anderen mag verbinden. Graag nodig ik je uit om even stil te worden, een kaars op te steken en mee te lezen in de volgende tekst uit het boek van de profeet Jesaja, over zijn visioen van ‘Vrede zonder einde’.

2. Bijbeltekst

Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf U het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder,
de staf van de drijver, U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel die doordrenkt is van bloed,
ze worden verbrand,
ze vallen ten prooi aan het vuur.
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen:
Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is de heerschappij
en zonder einde de vrede
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk;
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid
en staan vast voor altijd en eeuwig.
De HEER van de hemelse machten
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.
(Jesaja 9, 1-6, NBV21)

3. Korte overweging: Vrede zonder einde

Vredesweek 2023 Christus als Vredevorst

Het lied van de profeet Jesaja kan je zien afgebeeld als je langs de Oud-Katholieke kathedrale kerk van Utrecht loopt. Het centrale mozaïek buiten boven de ingang verbeeldt Christus als de Vredevorst (zie afbeelding hiernaast.) Soms zie ik mensen stoppen en buigen of knielen voor Hem die in deze iconische afbeelding aanwezig is.  

Aanwezig is Hij op de enige plaats waar het er toe doet, namelijk op straat, midden in de stad, midden in de wereld. De Vredevorst verkondigt dat vrede heersen zal, gegrondvest op recht, gewild door vurige liefde. De zoon waarop Jesaja zijn hoop vestigt verbeeldt het oude ethische ideaal van een koning in Israël: het vestigen en handhaven van gerechtigheid en gelukzaligheid voor je eigen mensen én voor je buren, wereldwijd. Hij sticht vrede, doet recht, deelt vurige liefde. Dat dit hartstochtelijke spektakel van vrede dichtbij ons is, dat is de hoop die in ons is. Het was nogal wat om dit in 1914 af te beelden, toen Europa buiten Nederland om in een grote oorlog terecht kwam. Tegen deze krachten in laat het beeld zien dat het profetische visioen een mens geworden is als wij. We hebben in onze oorlogen, strijd, onrust, onvrede, zonde een uitzicht. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Midden in de wereldtijd is het Koninkrijk van God voorgoed naar ons toegekomen. Als we dit soms maar lastig zien op onze weg, kunnen we opnieuw opkijken naar Hem. Zijn koninkrijk zal geen einde hebben, zegt het Credo van de Kerk, en dat kan je ook zo zeggen: er zal vrede zonder einde zijn. Die vrede, die diepe vreugde geeft, is het geheim dat we vieren in de liturgie, en dat we verkondigen in woorden en mozaïeken en bovenal, in daden.

4. Gebed voor de vrede

Luister je mee naar dit lied? Je kunt het ook zachtjes meezingen of neuriën.
“The Kingdom of God” https://youtu.be/YYahvZzQuEU?feature=shared
Vertaling: Het koninkrijk van God is gerechtigheid en vrede,
en vreugde in de heilige Geest.
Kom, Heer, en open in ons de poorten van uw koninkrijk! (Taizé)

God, eeuwig Licht,
in uw Zoon ons gegeven
hebben we geleerd wat echt rechtvaardig en een vredig leven is.
Uw vurige verlangen voor de wereld waarin we leven,
is een koninkrijk van gerechtigheid en ware vrede.
Open in ons de poorten naar dat rijk, waarin elke mens gezien en gekend wordt;
en sterk onze hoop op de weg naar verzoening en heling.
Dat vragen we U door de Vredevorst,
Jezus Christus, onze Heer.

5. Persoonlijke reflectie

De oorlog die Russen vechten in Oekraïne kan evenals onvrede in je eigen hart of in ons eigen land het gevoel geven dat we de wereld niet snel tot een bloeiende tuin van vrede en recht zullen maken. Dat is nog geen reden om de hoop te verliezen. Er zal vrede zonder einde zijn. Wie leeft uit die hoop zet zich niet bij de pakken neer, maar blijft creatief. Rowan Williams zei eens: “Geloven is bereid zijn zo te leven dat je laat zien dat God leeft. En dat betekent leven op een manier die laat zien dat er meer mogelijkheden zijn dan de wereld erkent”. Wie geniet er tussen de stenen van de stad niet van het park? Als zo’n groene plek kunnen we zijn in alle kleine dingen, door te bidden en doen wat rechtvaardig is: vrede en liefde van mens tot mens. En weet je het even niet, en ben je in de oude bisschopsstad, kijk dan even omhoog naar de Vredevorst.

+Bernd Wallet
Aartsbisschop van Utrecht

Met de bijdrage van aartsbisschop Bernd Wallet sluiten we de reeks van negen vredesoverwegingen af. We willen iedereen bedanken die hieraan heeft meegewerkt: het bestuur van de OKK Parochie Arnhem, de negen auteurs van de vredesmails en natuurlijk u, de bidder voor vrede die samen met vele anderen deze negendaagse reeks meelas en bad.

De vredeskaarsen die in onze OKK parochiekerk in Arnhem staan, zullen vandaag allemaal langzaam uitdoven. Maar het licht van de vrede dat zij negen dagen hebben mogen verspreiden, zal worden doorgegeven door iedereen wiens hart blijft hopen op vrede. De vlammetjes van de kaarsen mogen doven, het vredesvuur zal blijven branden.

Naschrift: Wilt u volgend jaar in de Vredesweek de mails ontvangen? Stuur dan een bericht naar biddenvoorvrede@gmail.com